کلاس های شمع سازی با اعطای مدرک فنی و حرفه ای در آموزشگاه نجفی
کلاهدوز - سازمان اب
کلاس های صنایع دستی در آموزشگاه نجفی
کلاهدوز - سازمان اب
کلاس های گل سازی با اعطای مدرک فنی و حرفه ای در آموزشگاه نجفی
کلاهدوز - سازمان اب
کلاس های شیرینی پزی و آشپزی در آموزشگاه نجفی
کلاهدوز - سازمان اب